Tak działa Bóg (fragment książki)

Spis treści

Rozwój po 1967 roku

Wskazania udzielone przez Piusa XII w 1948 roku w Bis Saeculari, okazały się niezwykle praktyczne i skuteczne. W dokumencie tym akcentował on mocno rolę charyzmatu ignacjańskiego i absolutne pierwszeństwo Ćwiczeń Duchownych. Ponad 20 lat temu napisałem, z okazji spotkania w Newark: Najważniejszym faktem jaki dzisiaj zauważamy... jest to, że Sodalicje Mariańskie stają się ponownie tym czym były na początku: kontynuacją i wcielaniem Ćwiczeń Ignacjańskich w życie codzienne.

W miarę wcielania w życie Zasad Ogólnych po roku 1967 rozwój obejmuje coraz to nowe obszary. Dzięki indywidualnie kierowanym rekolekcjom i kursom formacyjnym, odkryto ponownie charakterystyczną pedagogikę Ćwiczeń. Dzięki temu odkryliśmy, że członkowie WŻCh i całe wspólnoty mają swoje specyficzne powołanie. Są wezwani do szczególnego stylu życia, który ich otwiera i czyni dyspozycyjnymi na wszystko, czego Bóg pragnie w każdej konkretnej sytuacji życia codziennego. Ten styl życia zakłada, tak w życiu osobistym jak i wspólnotowym, stałe rozeznawanie, dyspozycyjność oraz pełną integrację wszystkich wymiarów życia. Ktokolwiek ma trochę doświadczenia, wie, że powołanie to jest w swoich konsekwencjach bardzo wymagające. Nie mogę wchodzić w szczegóły. W Progressio z marca 1979 roku znaleźć można więcej na ten temat.

Można by wymienić inne doniosłe fakty. Pierwszy, to wzrastająca obecność i aktywność na poziomie międzynarodowym. Rozpoczęło się to w roku 1957, kiedy Federacja Światowa została członkiem Konferencji Międzynarodowych Organizacji Katolickich. Wszystkie one należą do organizacji pozarządowych (NGO) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych mając głos doradczy w różnych instytucjach ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Paryżu i Rzymie. 24 kwietnia 1975 roku Federacja Światowa uzyskała status doradczy w ECOSOC (Rada Ekonomiczna i Społeczna).

Innym radosnym faktem jest wzrastająca obecność młodzieży w naszych wspólnotach. Na Zgromadzeniu w Rzymie w roku 1967, wśród delegatów były jedynie osoby dorosłe. W Augsburgu w 1973 liczba pełnych dynamizmu młodych ludzi była zaskakująca. W Manili 1976 zdominowali całe Zgromadzenie: prawie wszystkie delegacje narodowe miały młodego delegata, między 18 a 25 rokiem życia. Ci młodzi prosili o swojego asystenta w Federacji Światowej. W roku ubiegłym mianowano takiego asystenta.

Wreszcie ostatnie spostrzeżenie, to znaczne zainteresowanie i aktywna obecność jezuitów w WŻCh na wszystkich jej poziomach: lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Cenią oni WŻCh bardziej niż cenili

Sodalicje Mariańskie. Jest to zrozumiałe, ponieważ w WŻCh rozpoznają bardziej duchowość ignacjańską, co nie było tak wyraźne w Sodalicjach Mariańskich. Ta wzrastająca obecność jezuitów nie oznacza, że to oni kierują ruchem. Federacja Światowa jest niezależna od Towarzystwa Jezusowego, jezuici - asystenci - wspierają ruch od strony formacyjnej.

Jednocześnie jest prawdą, że obecnie również świeccy inspirują jezuitów. Świeccy podjęli doświadczenie św. Ignacego, (często lepiej niż my, jezuici), tak jak zrozumieli postawę „fiat” Maryi. Ich jedynym pragnieniem jest wzrastanie w wierze i w miłości. Pragną dostrzegać obecność Boga, który działa, kocha i objawia się we wszystkich rzeczach, który zaprasza nas nieustannie do pełni życia. Podjęli ono zaproszenie do przyjmowania w każdej chwili Ognia Jezusa oraz przekazywania Go innym.

 

tłum. Mieczysław Kleczyński Marek Sokołowski SJ

 

(1) Spiritualitat Heute und Morgen, Geist undLeben, listopad 1966.
(2) Emile Yillaret SJ, Les Congregations Mariales I Des Origines d la Suppression de la Com-pagnie de Jesus 1540-1773, Beauchesne, Paris 1947.
(3) J. Wieki SJ, we współpracy z R. Dendal SJ, Le Pere Jean Leunis 1532-1584, Fondateur des Congregations Mariales, Roma 1951, Inst. Hist. SJ, s. 136.
(4) Wieki, dz. cyt., s. 127.
(5) Wieki, dz. cyt., s. 134.
(6) Elder Mullan SJ, La CongregazioneMariana studiata nei documenti, Roma lyil, s. 23.
(7) Mullan, dz. cyt., s. 146 i s. 277.
(8) Progressio, Suplement nr 14, s. 57.
(9) Georg Muhlenbrock SJ, Auf der Suche nach einer Welt Spiritualitat, Geist und Leben, czerwiec 1968.

* Progressio, Suplement nr 14, 1979

 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929