Tak działa Bóg (fragment książki)

Spis treści

Nowa nazwa

W miesiąc po zatwierdzeniu Zasad Ogólnych przez Stolicę Apostolską, jedno z czołowych czasopism w Niemczech, poświęcone duchowości, opublikowało artykuł, w którym przedstawiono Zasady Ogólne jako pozytywny przykład „aggiornamento”. Autor, nie znając procesu odnowy jaki się dokonywał w ruchu, tak przedstawił rację dla jakiej zmieniono nazwę Sodalicji Mariańskich na Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh). Wszyscy ci - pisał - którzy przeczytali ostatnio opublikowane „Zasady Ogólne”, z trudnością uwierzą, że kryją się za nimi Sodalicje Mariańskie. Nie tylko forma zewnętrzna i słownictwo tego dokumentu, ale zwłaszcza idee są diametralnym przeciwieństwem potocznego wyobrażenia o Sodalicjach Mariańskich. Zaszła więc odnowa na wielką skalę9.

Jeśli wizerunek Sodalicji sugeruje rzeczywistość tak bardzo różną od rzeczywistości grup, która odrodziły się w ostatnim czasie, powracając do swojej pierwotnej inspiracji, wówczas nazwa Sodalicji Mariańskich nie jest już właściwa. Wywoływała ona fałszywe obrazy, nieporozumienia oraz zamieszanie i zamiast pomagać w lepszej służbie stawała się przeszkodą.

Z tego powodu w ciągu ostatnich 30 lat tak wiele grup zmieniło swą nazwę. Po utworzeniu Federacji Światowej kwestię tę omawiano na poziomie międzynarodowym: w Newark (1959), w Rzymie na Kongresie Europejskim (1963) i w Bombaju (1964) oraz podczas europejskiego spotkania profesjonalistów (1965).

Na Zgromadzeniu Ogólnym w Rzymie (1967) ta kwestia znowu znalazła się na porządku dziennym. Tym razem proponowano szereg nowych nazw, ale żadna nie zdobyła większości głosów. Wśród propozycji nazw trzy miały sformułowanie „życie chrześcijańskie”, pochodzące z nazwy przyjętej we Francji przed dziesięciu laty i używanej także w innych krajach. Przed rokiem 1967 nazwy Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego nigdy nie stosowano. Spontanicznie zgłoszono ją z sali i od razu uzyskała większość głosów. Następne Zgromadzenie Ogólne postanowiło, że nową nazwę przyjmuje Federacja Światowa, ale nie powinna być ona narzucana żadnej federacji czy grupie. Podczas spotkania w Rzymie 13 krajów głosowało przeciw zmianie nazwy. Obecnie wszystkie kraje, z wyjątkiem jednego, przyjęły nazwę Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Czasami czyniono następujący zarzut: w nowej nazwie nie ma nic specyficznego, każda wspólnota chrześcijańska może nazywać się Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego, Jest to prawda, ale nie w pełni, WŻCh żyje Ewangelią, ale w sposób bardzo specyficzny, bo w duchu Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego.

Inny, już bardziej poważny, zarzut: niektórzy oskarżali nas, że zmniejszyła się nasza miłość do Maryi. Takie twierdzenie zawsze napełnia mnie smutkiem. Przykro jest słyszeć: „Nie kochacie waszej Matki z całego serca”. Pozwólcie, że powtórzę to co powiedziałem i pisałem przy różnych okazjach. Jeśli byłoby prawdą, że nowa nazwa osłabiła naszą miłość do Maryi, albo że nie jesteśmy już wierni charakterowi maryjnemu naszego ruchu, wówczas cały wysiłek w celu odnowy byłby wielką pomyłką. Nikt nie pragnął zmniejszenia miłości do Maryi. To, czego pragnęli wszyscy delegaci w Rzymie to głębszej i bardziej wewnętrznej miłości do Maryi. W ramach odnowy ruchu wszyscy pragnęli pogłębienia miłości do Maryi, ale wzrastającej wraz z miłością do Jej Syna. Wszystkie nasze wysiłki zmierzały do rozwoju autentycznego, pierwotnego ducha naszego stowarzyszenia, który z istoty swojej jest maryjny. Nowe Zasady spełniły te pragnienia ogromnej większości członków. W tych Zasadach rola Maryi jest bardziej podkreślona niż we wszystkich poprzednich regułach wspólnych. Jednocześnie ukazana jest we właściwej relacji do Chrystusa, który jest centrum WŻCh. Podobnie jak w Ćwiczeniach Ignacjańskich, szczególnym źródłem stylu życia WŻCh. Podobnie jak w dokumentach Soboru Watykańskiego II, nie odseparowana czy oddzielona, lecz włączona w całość historii zbawienia. Obecna jest tak jak w Ewangelii, oddając pierwszeństwo swego Synowi.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
NIP: 5213137346, REGON: 017235359
tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt
nr konta: 22 1020 1013 0000 0202 0328 6929